tmux静态链接libevent

时间:2023-08-26
本文章向大家介绍tmux静态链接libevent,主要内容包括说明、开发环境、编译步骤、libevent、tmux、依赖验证、使用实例、应用技巧、基本知识点总结和需要注意事项,具有一定的参考价值,需要的朋友可以参考一下。

说明

tmux需要依赖libevent,对于开发环境而言,无root权限下可以手动编译,但存在无法修改LD_LIBRARY_PATH特殊场景,此时需要静态链接


开发环境

 ~ ✘ cat /etc/issue
Ubuntu 18.04.6 LTS \n \l

 ~ ✘

编译步骤

libevent

 ~/prog/libevent-2.1.12-stable ✘ ./configure --prefix=$PWD/install --enable-static
 ~/prog/libevent-2.1.12-stable ✘ make install

tmux

 ~/prog/tmux-3.3a ✘ LIBEVENT_CORE_CFLAGS="-I$HOME/prog/libevent/libevent-2.1.12-stable/install/include" LIBEVENT_CORE_LIBS="-L$HOME/prog/libevent/libevent-2.1.12-stable/install/lib -Wl,-Bstatic -levent_core -Wl,-Bdynamic" ./configure --prefix=$PWD/install
 ~/prog/tmux-3.3a ✘ make install

依赖验证

 ~/prog/tmux-3.3a ✘ ldd install/bin/tmux
    linux-vdso.so.1 (0x00007ffe8cda6000)
    libutil.so.1 => /lib/x86_64-linux-gnu/libutil.so.1 (0x00007f35358ec000)
    libtinfo.so.5 => /lib/x86_64-linux-gnu/libtinfo.so.5 (0x00007f35356c2000)
    libm.so.6 => /lib/x86_64-linux-gnu/libm.so.6 (0x00007f3535324000)
    libresolv.so.2 => /lib/x86_64-linux-gnu/libresolv.so.2 (0x00007f353510a000)
    libc.so.6 => /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6 (0x00007f3534d19000)
    /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x00007f3535e0d000)
 ~/prog/tmux-3.3a ✘

原文地址:https://www.cnblogs.com/rdwr/p/17658538.html